Sort by: number | name | price | price

Soviet Painting

 Lot   Description Price
№ 62

Old Moscow. The main Cathedral of the Novodevichy Convent.

Author: Ivanenko (Ivanenko-Shaposhnikova) Elena Mikhaylovna

Year – 1920s - 1930s.
Size – 87х68.
Technique – Oil on canvas.

Price
600 000 rub.

Buy
600 000 rub.

Buy
№ 63

October in the village of Komi.

Author: Kozlov Engels Vasilyevich

Year – 1970.
Size – 42х52.
Technique – Oil on canvas.

Price
180 000 rub.

Buy
180 000 rub.

Buy
№ 64

Song.

Author: Komarov Valeriy Vladimirovich

Year – 1978.
Size – 60х88.
Technique – Tempera on hardboard.

Price
100 000 rub.

Buy
100 000 rub.

Buy
№ 65

Sevastopol landscape.

Author: Bogorodsky Fedor Semenovich

Year – 1932-1934.
Size – 36,5х46,5.
Technique – Oil on cardboard.

Price
550 000 rub.

Buy
550 000 rub.

Buy
№ 66

Frost.

Author: Bragovsky Eduard Georgievich

Year – 1962.
Size – 50х70.
Technique – Oil on cardboard.

Price
650 000 rub.

Buy
650 000 rub.

Buy
№ 67

In the courtyard.

Author: Vlasova Klara Philippovna

Year – 1960s.
Size – 49х69.
Technique – Oil on cardboard.

Price
185 000 rub.

Buy
185 000 rub.

Buy
№ 68

Still life with roses.

Author: Zakharov Fyodor Zakharovich

Year – 1970s.
Size – 79х79.
Technique – Oil on cardboard.

Price
700 000 rub.

Buy
700 000 rub.

Buy
№ 69

Morning.

Author: Ossovsky Petr Pavlovich.

Year – 1976.
Size – 49х64.
Technique – Oil on cardboard.

Price
430 000 rub.

Buy
430 000 rub.

Buy
№ 70

Spring jangle.

Author: Komarov Valeriy Vladimirovich

Year – 1980.
Size – 31х50.
Technique – Tempera on hardboard.

Price
100 000 rub.

Buy
100 000 rub.

Buy
№ 71

Early morning.

Author: Tumakov Sergey Pavlovich

Year – 1973.
Size – 70х90.
Technique – Oil on canvas.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 72

On Volga river.

Author: Titov Ivan Filippovich

Year – 1964.
Size – 15,8х25.
Technique – Oil on cardboard.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 73

Peasants.

Author: Burin Lev Nickolaevich

Year – 1989.
Size – 119х125.
Technique – Oil on hardboard.

Price
520 000 rub.

Buy
520 000 rub.

Buy
№ 74

Volzhsky Beach.

Author: Butov Aleksey Ivanovich

Year – 1985.
Size – 80х100.
Technique – Oil on cardboard.

Price
357 500 rub.

Buy
357 500 rub.

Buy
№ 75

Belorussian railway station.

Author: Vlasova Klara Philippovna

Year – 1972.
Size – 56х70.
Technique – Oil on canvas.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 76

Field.

Author: Zagonek Vyacheslav Frantsevich

Size – 50х60.
Technique – Oil on canvas.

Price
180 000 rub.

Buy
180 000 rub.

Buy
№ 77

Golden autumn.

Author: Maksyutov Rashit Garifovich

Size – 50х70.
Technique – Oil on cardboard.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 78

Pinetree crowns against the sky.

Author: Serov Vladimir Aleksandrovich

Size – 50х30.
Technique – Oil on canvas.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 79

Evening sun.

Author: Popkov Viktor Efimovich

Year – 1960.
Size – 35,5х48,5.
Technique – Oil on cardboard.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 80

Autumn still life.

Author: Borisov Veniamin Ivanovich

Year – 1988.
Size – 70х79,6.
Technique – Oil on canvas.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 81

Labour Watch.

Author: Arkhipov Ivan Dmitrievich

Year – 1969.
Size – 75х105.
Technique – Oil on cardboard.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 82

Old Baku.

Author: Birstein Max Avadevich

Year – 1989.
Size – 109,3х90.
Technique – Oil on canvas.

Price
650 000 rub.

Buy
650 000 rub.

Buy
№ 83

Mushrooms.

Author: Galitski Rostislav Nikolaevich

Year – 1960.
Size – 70х100.
Technique – Oil on canvas.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 84

April evening.

Author: Britov Kim Nickolayevich

Year – 1979.
Size – 28х42.
Technique – Canvas on hardboard, oil.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 85

A talk about the future.

Author: Bulekov Andrei Dmitrievich

Year – 1991-93s.
Size – 68,5х88.
Technique – Oil on canvas.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 86

Autumn Bouquet.

Author: Unknown artist

Size – 40х30.
Technique – Oil on canvas.

Price
20 000 rub.

Buy
20 000 rub.

Buy
№ 87

Night Moscow.

Author: Veydemanis Egil Karlovich

Year – 1978.
Size – 70х88.
Technique – Oil on canvas.

Price


Buy


Buy
№ 88

Reflection.

Author: Amosova-Bunak Olga Federovna

Year – 1927.
Size – 104х149.
Technique – Oil on canvas.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 90

On the outskirts.

Author: Glinka Vera Nickolayevna

Year – 1938.
Size – 30,5х38.
Technique – Oil on canvas.

Price
155 000 rub.

Buy
155 000 rub.

Buy
№ 91

Sunny day.

Author: Solovykh Gennady Ivanovich

Year – 1990.
Size – 73х90.
Technique – Oil on canvas.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 92

Field flowers.

Author: Fridman Karl Shalomovich

Year – 1989.
Size – 70х50.
Technique – Oil on cardboard.

Price
By request

Buy
By request

Buy

SIGN UP FOR THE AUCTION HOUSE EMAILS ABOUT ALL OUR EVENTS